Disclaimer

© 2022 Trainer Coach LP Management. All rights reserved.
Laatste Update 26 januari 2022

Waarvoor vrijwaring?

Auteursrecht
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Trainer Coach LP ©, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zoetermeer onder nummer 83626514  . Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Sommige internetsites van Trainer Coach LP bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

Producten en prijzen
Na publicatie van pagina’s kunnen nog wijzigingen bij producten en services ontstaan zijn. De gegevens in deze publicatie benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde gegevens van een product of service als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze publicatie. Informatie over wettelijke, gerechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen zijn alleen voor Nederland geldig. Bepaalde pagina’s kunnen ook producten, services en functies bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in Nederland geldende standaard en uitvoering. Als u geïnteresseerd bent in producten of services die op de internetsite worden getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid in uw plaats of land, kunt u contact opnemen met Trainer Coach LP en/of de plaatselijke locatie voor het desbetreffende product of dienst, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven op Trainer Coach LP internetsites onder de handelsmerkrechten van Trainer Coach LP. Dit geldt in het bijzonder voor de product- en servicelijnen, de bedrijfslogo’s en emblemen van Trainer Coach LP.

Licentierechten
Trainer Coach LP stelt zich ten doel een innovatief en informatief internet programma aan te bieden. We hopen dan ook dat u onze creatieve uitingen zult waarderen. We vragen echter begrip voor het feit dat Trainer Coach LP haar intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze websites geen licentierecht op het intellectueel eigendom van Trainer Coach LP kunnen verlenen.

Toekomstgerichte uitspraken
Veel websites bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van Trainer Coach LP. Indien op deze website woorden/zinsneden als ‘verwacht’, ‘meent’, ‘schat’, ‘is voornemens’, en ‘plan’ voorkomen, dan geven deze toekomstgerichte uitspraken weer. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van Trainer Coach LP met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hier uitgesproken verwachtingen, waaronder veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, introductie van concurrerende producten, gebrek aan marktacceptatie van nieuwe producten en wijzigingen in bedrijfsstrategieën. We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

Aansprakelijkheid
De informatie en gegevens op deze pagina’s vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De informatie vormt met name op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-in-strijd-zijn met patenten. In onze digitale informatie vindt u ook links naar andere websites. Graag wijzen we u erop dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die daar wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hierbij van de volledige inhoud van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud ervan.

Informatie over beslechting online geschillen
De EU-commissie heeft een internetplatform voor het beslechten van online geschillen in het leven geroepen. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. U vindt dit platform hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Geen garanties of verklaringen
De informatie op deze internetsite wordt door Trainer Coach LP verstrekt en wordt voor zover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

© 2022 Trainer Coach LP. All rights reserved.