algemene
Voorwaarden

© 2022 Trainer Coach LP. Alle rechten voorbehouden.
Laatste Update 26 januari 2022

Wat zijn onze Voorwaarden?

 

Algemeen
Trainer Coach LP is een zelfstandige onderneming. Gegevens over de eigenaar kunnen op aanvraag worden toegezonden.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Trainer Coach LP, maar ook ten behoeve van alle “partners” (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere personen die voor Trainer Coach LP werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Trainer Coach LP voor enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wie handelen of nalaten Trainer Coach LP aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

Opdrachten
Bij het formaliseren van de inschrijving, aanvaarden de deelnemers de volgende voorwaarden met betrekking tot de gegevens, beleid, betaling, annulering en aansprakelijkheid:

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Trainer Coach LP. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407, tweede lid BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Gegevens en informatie
Trainer Coach LP is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien opdrachtgever alle door of namens Trainer Coach LP gewenste gegevens/informatie heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens/informatie niet, (on)tijdig of onvolledig heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden Trainer Coach LP onverwijld te informeren omtrent feiten/omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en/of volledigheid van de door/namens hem verstrekte informatie en/of gegevens.

 

Uitvoering
Trainer Coach LP bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en mag daarbij anderen (hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n)) inschakelen, namens opdrachtgever.

Trainer Coach LP kan niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. De opdracht zal naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd.

Het is mogelijk dat de programma’s worden bijgewoond of gegeven door een stagiair of trainer in opleiding. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een Trainer Coach LP-trainer.

Trainer Coach LP is te allen tijde bevoegd, in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld agressief gedrag, verstoring van het programma, hinderlijk gedrag naar mede-opdrachtgevers) de opdracht/werkzaamheden eenzijdig op te zeggen en te beëindigen zonder restitutie van de declaratie(s). Dit geldt voor alle programma’s en voor de eenmalige evenementen.

 

Auteursrecht
Alle rechten met betrekking tot de producten van Trainer Coach LP, zoals adviezen, rapporten, modellen, contracten, systemen, programma’s en verzamelde knowhow, komen Trainer Coach LP toe.

Trainer Coach LP laat regelmatig reportages maken van programma’s, evenementen en spelers. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van Trainer Coach LP. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de opdrachtgever (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord via info@trainercoachlp.nl. Trainer Coach LP zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

 

Betaling
Betaling van declaraties van Trainer Coach LP dient zonder korting en/of verrekening vooraf te geschieden, binnen de termijn, vermeldt op de declaratie. Daarna is Trainer Coach LP gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien er onverhoopt meer dan twee betalingen van de opdrachtgever openstaan, is Trainer Coach LP slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de opdrachtgever alle gegevens/informatie van de betaling van de tot op dan openstaande declaraties aan Trainer Coach LP voor het begin van de eerstvolgende training heeft verstrekt. Buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Annulering/Opzegging
Annulering van de opdracht kan alleen schriftelijk plaatsvinden tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht per email info@trainercoachlp.nl. Daarna is annulering niet meer mogelijk en is het volledige bedrag verschuldigd.

Tussentijds opzeggen voor een opdracht is alleen mogelijk 30 dagen voor de volgende geplande aanvangsdatum. Rekening houdend met een opzegtermijn van een maand moet de opzegbrief 1 maand van tevoren door Trainer Coach LP te zijn ontvangen. Op een andere manier is opzeggen niet mogelijk.

De declaraties over de resterende periode na opzegging wordt in mindering gebracht op de nog te betalen of al betaalde declaratie.

Opzeggen van de opdracht kan alleen schriftelijk plaatsvinden tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht per email info@trainercoachlp.nl. Daarna is annulering niet meer mogelijk en is het volledige bedrag verschuldigd

Een opdracht kan alleen doorgang vinden bij het, volgens de Trainer Coach LP norm, beschikbaar zijn van een gekwalificeerde trainer. Bij het niet beschikbaar zijn van deze trainer behoudt Trainer Coach LP zich het recht voor de opdracht uiterlijk 1 week voor aanvang te annuleren. De reeds betaalde declaratie wordt automatisch teruggestort.

 

Restitutie
Restitutie van declaratie(s) vindt alleen plaats in geval van annulering zoals vermeld bij in Annulering/Opzegging.

Verhindering van de opdrachtgever geeft géén recht op restitutie. Niet gevolgde lessen worden niet ingehaald of gerestitueerd. Bij verhindering van de trainer wordt u op de hoogte gebracht via app en/of een e-mailbericht. Deze lessen worden ingehaald op een ander moment.

In het geval dat er, door toedoen van Trainer Coach LP, meer dan 30% van het programma uitvalt kan schriftelijk restitutie worden aangevraagd.

Restitutie van declaratie(s) vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen: langdurige ziekte, minimaal 3 weken, bij overleg van een doktersverklaring dat op medische gronden het programma niet meer gevolgd kan worden (u bent niet verplicht de medische gronden nader te verklaren), overlijden of verhuizing (met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats).

Reclame
Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of een gedeclareerd bedrag dient, op straffe van verval van alle aanspraken, te geschieden binnen een jaar na verzenddatum van rapporten/informatie, waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, 14 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Trainer Coach LP te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

 

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Trainer Coach LP en de door haar ingeschakelde medewerker/hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n) is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Trainer Coach LP wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Trainer Coach LP komt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Trainer Coach LP in de desbetreffende zaak, in dat betreffende kalenderjaar in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van EUR 3.000.

Trainer Coach LP is, in afwijking van art. 6:76 BW, slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen van hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n), indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n) kan worden verhaald, hetgeen onverlet laat de bevoegdheid van opdrachtgever deze hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n) rechtstreeks aan te spreken.

Trainer Coach LP is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van een ingeschakelde derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Trainer Coach LP heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke partij mocht hebben bedongen, namens cliënt te aanvaarden.

Trainer Coach LP is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken of instrumenten.

Niet alleen Trainer Coach LP, maar ook alle personen, hetzij als “partner” (als hierboven bedoeld), werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in andere hoedanigheid, die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers, zoals hiervoor niet uitputtend genoemd, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk gehouden worden gehouden, nadat zij het kantoor hebben verlaten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een aanvullende opdracht en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Trainer Coach LP tegen alle aanspraken van derden, de door Trainer Coach LP in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Trainer Coach LP.

 

Ongevallenverzekering
Opdrachtgevers zijn door Trainer Coach LP verzekerd tegen ongevallen zolang zij onder toezicht staan van de docenten en/of personen die door Trainer Coach LP met het toezicht zijn belast. De condities zoals vermeld in de aansprakelijkheidsverzekering volgens polismantel ……..zijn van toepassing en bij Trainer Coach LP op te vragen.
 

Dossiers/Archivering
Trainer Coach LP is gerechtigd na 5 jaren, nadat het dossier gesloten is, de gearchiveerde dossiers te laten vernietigen. Na 5 jaren dient opdrachtgever er aldus rekening mee te houden dat de dossiers niet meer voorhanden zijn.

 

Klachtenprocedure
Heeft u een klacht? Meld dat ons. We zullen onze uiterste best doen uw klacht op te lossen. Bovendien kunnen we met uw klacht de organisatie verbeteren en voorkomen dat anderen hetzelfde probleem ervaren.

Stuur uw klacht naar info@trainercoachlp.nl.

  • Vermeld daarbij om welk programma en/of persoon het gaat en wat uw klacht inhoudt.

  • U ontvangt per ommegaande een ontvangstbevestiging van uw klacht.

  • Uw klacht wordt binnen 4 weken inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om uw klacht binnen 4 weken te behandelen, dan ontvangt u tussentijds een schriftelijke melding hiervan.

  • Trainer Coach LP bundelt en analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zoetermeer, of de bevoegde rechter in de woonplaats van de gedaagde opdrachtgever (mits consument), indien deze dit verkiest en deze keuze, voordat het geschil aanhangig is gemaakt, schriftelijk aan Trainer Coach LP kenbaar is gemaakt.

Indien Trainer Coach LP als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor opdrachtgever in aanmerking te komen buitenlandse rechter.

 

Copyright © 2022 Trainer Coach LP. Alle rechten voorbehouden.